Укрепване на бреговете на р. Арда, гр. Кърджали

2008 - 2009

Изгражда се коригиран участък на реката в района на града. Бреговете се укрепват с подпорни стени с височина 4,90 - 6,50м. Строителството е в условията на голям воден приток, поради работата на ВЕЦ " Кърджали ". Едновременно с този проект се обновяват и завърщват прилежащите съоръжения от инфраструктурата на града - канализационни колектори, електропроводи ВН и други. Обектът включва изпълнение на яз с 9 броя сегментни затвори, всеки с широчина 15,0м и височина 4,50 м., с които автоматично ще се регулира водното ниво в укрепения участък.