До Всеки заинтересован


 Уважаеми Дами и Господа,
„Станилов” ЕООД е строителна фирма, създадена през 1995 г., която е специализирана и работи предимно в областта на хидротехническото строителство. Фирмата е изпълнител на много обекти с инфраструктурно значение, финансирани по различни европейски програми и пред - присъединителни фондове на Световната Банка и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР).
 

2007 - 2009

До Всеки заинтересован

Уважаеми Дами и Господа,
„Станилов” ЕООД е строителна фирма, създадена през 1995 г., която е специализирана и работи предимно в областта на хидротехническото строителство. Фирмата е изпълнител на много обекти с инфраструктурно значение, финансирани по различни европейски програми и пред -присъединителни фондове на Световната Банка и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР).
По проблема около така нашумялото напоследък „Водно огледало” единственото мнение и отношение, което фирма „Станилов”ЕООД може да вземе по въпроса е професионално. За това ето някои факти, които смятамe, че трябва да се знаят от обществото.
1. За обект „Укрепване бреговете на р.Арда в района на гр.Кърджали”, фирмата кандидатства по официално обявена от Агенцията за Обществени Поръчки (АОП) в Държавен вестник обществена поръчка (ОП).
2. Предмет на обществената поръчка е: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Укрепване бреговете на р.Арда в района на гр.Кърджали”, в това число: доставка на хидромеханично оборудване за долен яз. Изпълнението на обекта включва следните основни видове дейности: Изграждане на подпорни стени, Преминаване на тръбопроводи по дъното на р.Арда при въжен мост, Разчистване на стари строителни конструкции, Долен яз на р.Арда, Главен канализационен колектор VІ, Изместване на ВЛ 110 кV „Енчец” в района между въжен мост и ж.п. мост, Изместване на ВЛ 20кV в района ва гр.Кърджали, Изместване на трафо-пост „ТП-75”, Довършване на колекторVІІ и дюкер. Изпълнителят следва да осигури фирма-доставчик на оборудването, съобразено с изискванията на Възложителя и в съответствие с конкретните СМР за долен яз.
3. Офертата е изготвена на база техническа спецификация от Документацията за участие.
4. Изпълнението на възложената обществена поръчка е извършено съобразно изискванията и нормите на всички стандарти и правила на строителството и по-специално на хидро-техническото строителство.
При стартиране на работата заварихме заблатена зона с дължина повече от 2 км, запълнена с фекалии, помия, тиня и наноси, обрасла с дървета и храсти. В допълнение – следи от спряно строителство: недовършени бетонови стени и стърчаща над водата кородирала армировка, остатъци от оградни диги за изпълнение на стените. По двата бряга – остатъци от разрушени сгради, полу-разрушен бетонов център и съоръжения, купища от строителни и битови отпадъци.
С реализацията на проекта се постигна :
- Ново, укрепено със стоманобетонови стени корито на р. Арда, ефектът от което е:
• Провеждане на високите води на язовир Кърджали. Така градът се предпазва от заливане, което може да причини както материални щети, така и човешки жертви;
• Премахване на заблатяването и замърсяването на речното корито;
- Реконструкция на колекторите на градската канализация, които изливаха мръсотии по бреговете на реката. Изпълнение на нови главни колектори по левия и десния бряг и дюкер (хидротехническо съоръжение, чрез което отпадните води се отвеждат под коритото на реката).
- Спиране на свлачищата и обрушванията по двата бряга с укрепване на терените.
- Аварийно укрепване на намиращите се в критично състояние пътен и ЖП мостове.
- Укрепване на магистралните водопроводи пресичащи реката.
- Изместване извън коритото на реката на подкопаните стомано-решетъчни стълбове на електропровод 110кВ.
- Изместване извън коритото на реката на подкопаните стомано-решетъчни стълбове на електропровод 20кВ.
- В границите на укрепения участък се поддържа определено водно ниво – въпросното „водно огледало”. По този начин коритото се предпазва от обрастване с треви, храсти и заблатяване. Водното ниво автоматично се регулира с девет броя сегментни затвори, монтирани на долния яз.
- С укрепеното речно корито се освобождават над 2 000 000 кв.м. заблатени площи, които ще се използват за обществени и жилищни сгради, за изграждането на парк „Арпезос”, за което е подписано споразумение между Община Кърджали и Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството.
- След завършване на обекта се изпълниха всички условия по изискванията на ЕС, които позволяват на града да кандидатства за финансиране за изграждане на Пречиствателна Станция за Отпадни Води (ПСОВ), тъй като към момента Кърджали е единственият голям град в България, в който няма изградена такава.
В заключение ще отбележим, че „водно огледало” е технически термин, с който хидроинженерите обозначават хоризонталната площ, залята с вода при хидротехническите съоръжения.