Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци / Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 1 Созопол

Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 1 Созопол

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.

2003 - 2007

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.
Основните изпълнени работи са както следва:
1. Клетки за депониране на отпадъци:
• Изкопни работи - 224 520 м3;
• от които по взривен способ - 51 760 м3;
• Насипни работи - 128 340 м3;
• Насип от чакъл за дренаж - 27 320 м3;
• Уплътнен насип от глина за изграждане на геоложка бариера - 23 070 м3;
• Геомембрана HDPE - 46 300 м2;
• Геотекстил - 46 470 м2;
• Ограждащи и междинни диги - 2 550 м;
2. Изграждане и управление на отвеждащата дренажна система за улавяне на инфилтрат с Тръбопроводи HDPE Ø 315 мм и Ø 100 мм перфорирани и плътни тръби - 2 450 м’;
3. Проектиране и изпълнение на Отвеждаща Канализация - Ø 200 HDPE - L= 380 м; - Ø 315 HDPE - L= 150 м;
4. Проектиране и изпълнение на Водоснабдяване на обекта с питейна и техническа вода - Водоснабдяване на обекта с питейна вода Ø 90 HDPE - L=2 120 м; и площадков водопровод - Ø 50 HDPE - L= 740 м;
5. Работен проект и изграждане на Пречиствателна станция за инфилтрат и отпадни води;
6. Работен проект и изграждане на Биологична Пречиствателна станция;
7. Проектиране и изпълнение на Пътища - Изграждане на нов асфалтов път -
L=4 400 м; Реконструкция на съществуващ асфалтов път - L=4 600 м;
8. Изграждане на приемна зона на депото и стопански двор включващ всички необходими спомагателни инсталации, обслужващи сгради и съоръжения;
9. Проектиране и изпълнение на Електрозахранване - Външно ел. захранване – 20 кV - L= 820 м; Мачтов трафопост - 20/0.4 kV, 250kVA;