Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци / Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 4 Силистра

Строителство на шест Регионални депа за ТБО в България - лот 4 Силистра

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.

2003 - 2006

Проектът е финансиран по програма ИСПА. Общите условия на Договора за строителство съответстват на ФИДИК - 1999.
Договорът включва следните основни подобекти:
1. Клетки за депониране на отпадъци и закриване на съществуващото сметище:
• Изкопни работи - 209 460 м3;
• Насипни работи - 346 160 м3;
• Насип от чакъл за дренаж - 98 760 м3;
• Уплътнен насип от льосоцимент за изолационен екран - 22 840 м3;
• Геомембрана HDPE - 102 120 м2;
• Геотекстил - 70 980 м2;
• Дренажна система „Drainmat” - 31 200 м2;
• Бентонитна мембрана - 27 560 м2;
• Предепониране на съществуващи отпадъци - 231 490 м3;
• Ограждащи и междинни диги - 2 800 м;
• Техническа рекултивация на съществуващото сметище;
• Газо-събиране и отвеждане на био-газа; - 565 м;
• Инсталацията за изгаряне на био-газ с газо-събирателни кладенци - 6 бр.;
2. Изграждане и управление на отвеждащата дренажна система за улавяне на инфилтрат с Тръбопроводи перфорирани и плътни тръби HDPE Ø 315 мм, HDPE Ø 160 мм и HDPE Ø 125 мм - 6 100 м’;
3. Проектиране и изпълнение на Отвеждаща Канализация:
Напорен тръбопровод Ø150 HDPE - L= 2 490 м; Безнапорен тръбопровод Ø315 HDPE - L= 3 400 м;
4. Проектиране и изпълнение на Водоснабдяване на обекта с питейна вода Ø 90 HDPE - L= 5 370 и техническа вода L= 388 м; Сондажен кладенец за техническа вода - Ø 600, Н= 180 м;
5. Работен проект и изграждане на Пречиствателна станция за инфилтрат и отпадни води;
6. Проектиране и изпълнение на Пътища - L= 3 100м;
7. Изграждане на приемна зона на депото и стопански двор включващ всички необходими спомагателни инсталации, обслужващи сгради и съоръжения;
8. Проектиране и изпълнение на Електрозахранване - Външно ел. Захранване – 20кV- L= 3 210 м; Мачтов трафопост - 20/0.4 kV, 250 kVA;