Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Димитровград - десен бряг

Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Димитровград - десен бряг

Възложител: Община Димитровград.

Изпълнител: ЗЗД "Аква Марица", с членове:  "Станилов" ЕООД и "ТВБ" ООД. 

Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

2013 - 2014

Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр.Димитровград - десен бряг.
Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд, процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”
Изпълнението на проекта обхваща: рехабилитация на главни колектори с дължина 3266 м и второстепенна канализационна мрежа с дължина 66 м.
По проекта се изграждат още:  отливни канали с дължина 887 м; нов преливник 1, 3 и 6.  Преминаването под жп линия се изпълни безизкопно, чрез  хоризонтално сондиране и монтаж на две успоредни  стоманени обсадни тръби DN 1420/16 мм - L=134.00м. Изградиха се нови шахти по индивидуален проект 10 на брой и бе извършено заустване на отливен канал след преливник 1 и 6. Извършена бе и рехабилитация на второстепенна водоснабдителна мрежа с обща дължина 1917 м.