Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Водоснабдителни и канализационни системи / Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр.Видин

Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр.Видин

Договорно споразумение No. А0-02-15-207/ 04.11.2013г.
Възложител: Община Видин
Изпълнител: ДЗЗД "Обединение Панония Аква"
Консултант /строителен надзор/: ДЗЗД "ПК2000-АКВА"

Проектант е ДЗЗД „ТРАНСЕКОПРОЕКТ“, който изпълнява и авторски надзор. 

2013 - 2015

Договорът за изпълнението на проекта е сключен на 04.11.2013 г. съгласно Договорните условия за строителство  ФИДИК – Червена книга, изменени и допълнени със Специфични условия при спазване на изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Финансирането на проекта е осигурено от  Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013“ (ОПОС).
Договорът обхваща изпълнение на технически дейности по водопроводната и канализационна мрежа на гр. Видин, по одобрени работни проекти и издадено разрешение за строеж по следните подобекти:
• Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Видин- улични водопроводи по 39 улици в града с подмяна на съществуващите улични водопроводи, сградни водопроводни отклонения и водопроводни арматури. Общата дължина на водопроводната мрежа е 13 648 м  и около 670 броя сградни водопроводни отклонения, които не са включени в тази дължина. Използват се трислойни полиетиленови тръби с висока плътност HDPE с диаметри ф32 – ф400мм. 
• Реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр.Видин - като обхваща общо  44  улици в града. Общата дължина на рехабилитираната канализационна мрежа е 16 501 м, от които 13 850 м – улична мрежа и 2 650 м  напорен тръбопровод, над 950 бр. сградни канализационни отклонения. Използват се PEHD, PVC и GPR тръби, както следва:
• PVC”тръби, кръгъл профил с диаметри Ф 200, 315, 400, 500:
• Тръби полиетилен висока плътност PEHD диаметър 630 мм за канализационен напорен колектор;
• Стъклопластови тръби кръгъл профил DN 2000 мм;
• Стъклопластови тръби яйцевиден профил DN B/H (ширина/ височина, мм): 400/600, 500/750, 600/900, 800/1200, 900/1350, 1000/1500, 1200/1800, 1400/2100.
Проект с такъв тип тръби (GRP яйцевиден профил) се изпълнява за пръв път в България.
• Напорен канал на КПС №1 до ПСОВ.
• Реконструкцията на канална помпена станция /КПС/ №1, и /КПС/ №5,  гр.Видин;
Обхваща подмяна на съществуващите помпи, механични решетки и SCADA система, архитектурно-строителна част и електро част.