Начало / За нас / Новини и събития / Проект BG05M9OP001 – 1.008-2239 Подобряване условията на труд и работата с човешките ресурси в "Станилов" ЕООД

Проект BG05M9OP001 – 1.008-2239 Подобряване условията на труд и работата с човешките ресурси в "Станилов" ЕООД

23.06.2017

На 01.06.2017 г. стартира изпълнението на проект “Подобряване условията на труд и работата с човешките ресурси в "Станилов" ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата цел на проектното предложение е да се подобри работната среда в "Станилов“ ЕООД, чрез подобряване на условията на труд и въвеждането на иновативни модели за организация на труда и опазването на околната среда.

Конкретните цели, чието постигане ще бъде осигурено чрез изпълнението на предвидените по проекта дейности, са:
1. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда, и включващи мерки за удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и служители.
2. Подобряване на условията на труд чрез инвестиране в средства за колективна защита от прах, токсични и други вредни вещества, неблагоприятен микроклимат, както и за подобряване на защитата при изкопни работи, от падане от височина и от падащи предмети.
3. Подобряване на безопасността и здравословността на условията на труд чрез осигуряване на висококачествени и ефикасни ЛПС и специализирано работно облекло.
В резултат на изпълнението на проекта ще се:
- подобри безопасността на условията на труд на над 290 работника вследствие на значителни подобрения на: защитата от прах, токсични и други вредни вещества микроклимата; укрепването на изкопите и гарантираното определяне местополо-жението на подземните комуникации; защитата от падащи предмети и падане от височина;.
- подобрят безопасността и здравословността на условията на труд чрез снабдяване със съвременни ЛПС и работно облекло на над 600 лица;
- се въведе съвременна система за развитие на човешките ресурси, обхващаща на практика всички служители и работници в „Станилов“ ЕООД;
Общата стойност на проекта е 455 398.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 364 318.40 лева, в т.ч. 309 670.64 лева от Европейския социален фонд и 54 647.76 лева национално съфинансиране.