Начало / Проекти / Хидротехническо строителство / Язовирни стени / Строителство на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ

Строителство на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ

Изпълнител: Консорциум „Щрабаг – Станилов“ с партньори:  „Щрабаг“ АГ – Австрия, „Станилов“ ЕООД – България, „Щрабаг“ ЕАД – България
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Инженер (Консултант): Консултант-Консултантска Инженерна Група ООД
Стойност на договора: 56 270 330 лв. с ДДС

2016 - 2019

Строителните дейности по този Договор включват изграждането на следните съоръжения:
1. Язовирна стена „Луда Яна” и спомагателните съоръжения към нея (водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник):
Насипната язовирна стена „Луда Яна“ и резервоарът са със следните размери и коти:
• Тип на язовирната стена:  земен/скален насип с глинено ядро
• Височина на язовирната стена:
 от естествената земя 43,40 m
 от фундамента на ядрото 45,30 m
 от дъното на инжекционната галерия 49,40 m
• ширина на короната  6,00 m
• дължина на язовирната стена (по короната) ~550,00 m
• обем на насипа ~660 000 m3
• общ обем на резервоара (на НВРВН) 19,75 x 106 m3
Геометрията на дигата е, както следва:
• Корона на дигата е на  587,5 m
• Наклон на ската  1,8 : 1 (хор:верт)
• Берма (4 m широка) на  569,5 m
• Максимална височина на дигата  34 m
Основните характеристики на преливника са:
• Преливно водно количество по проект 240 m³/s
• Дължина на гребена на преливника  21 m
• Кота на гребена  582,50 m
• Ширина на долен канал  10 m
• Дължина на преливника  275 m
• Дължина на енергогасителя   63,50 m
2. Пречиствателна станция за питейно битово водоснабдяване (ПСПВ);
3. Преместване на съществуващи електропроводи за високо напрежение 110kV и 20kV;
4. Напорен водопровод от пречиствателната станция (ПСПВ) до водоснабдителната мрежа на гр. Панагюрище.
5. Обслужваща сграда за експлоатация на язовирната стена
6. Проектиране и строителство за изместване на електропровод „Оптикоелектрон” 110 кV
7. Проектиране и изграждане на постоянно ел. захранване
8. Почистване на дъното на реката в участък VІ след енергогасителя на преливника