Начало / Проекти / Подземно строителство / Метротунели и метростанции / Метростанция 20 – Проект за разширение на метрото в София, ЕТАП III, Лот 1, участък „бул.Цариградско шосе – Летище София“

Метростанция 20 – Проект за разширение на метрото в София, ЕТАП III, Лот 1, участък „бул.Цариградско шосе – Летище София“

Участъкът, изпълняван от Обединение „СТАНИЛОВ-МЕТРОПРОЕКТ“, започва непосредствено от бул. "Цариградско шосе", преминава през равнинна част, след това преодолява с частично открита конструкция стръмния откос, в равнинна част пресича бул. "Проф. Цветан Лазаров" и достига района на МС20. В основната си част участъкът е подземен с дължина 1 046м и включва една подземна метростанция - МС20.  

2012 - 2015

Тунелен метроучастък от км 2+138, 90 до км. 2+352,00. В проекта е представено техническо решение за подземно изграждане на метроучастъка, чрез прилагане на добре познатия в практиката „Нов австрийски тунелен метод” (НАТМ). Предвидено е изграждане на един двупътен метротунел с размери на напречното сечение, дефинирани от изискващия се строителен габарит за метротрасето. При проектиране на тунелната конструкция са взети под внимание променливото земно покритие, конфигурацията на терена в зоната на припорталния участък, наличието на постройки по трасето и възможния  трафик над подземното съоръжение.
Метростанция 20  е разположена между бул.”Цветан Лазаров” от юг и ул. „Капитан Димитър Списаревски” на север под трасето на продължението на ул.”Обиколна”. Пешеходният поток за обслужване от тази станция се формира основно от живущите в жилищните комплекси „Дружба 1” и „Дружба 2”.  Дължината на станцията е 184.50м. с ОРЗП - 5 657,00 кв.м. Станцията се изпълнява по открит способ, от долу нагоре, в открит котлован с откоси. 

Възложител: „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Инженер-консултант: ДЗЗД "EН АР РУБИКОН"
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ «СТАНИЛОВ - МЕТРОПРОЕКТ»,  Членове на обединението са - СТАНИЛОВ ЕООД- водещ партньор, МЕТРОПРОЕКТ ЕАД.
Подизпълнител: „Старт Инженеринг“ ЕАД